Top Ad unit 728 × 90

ข่าวเกษตร :

random

ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560           “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  ทำกินตามคำพ่อสอน”

งานเกษตรแฟร์ ปี 2560

สืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน

                                             

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน     ทำกินตามคำพ่อสอน” ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันครบรอบ 74 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กล่าวถึงการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพระราชดำริต่าง ๆ มาบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อให้ประเทศชาติ และประชาชนคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีความยั่งยืน ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ตาม

            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนักวิจัย นักวิชาการที่ได้สร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินมาอย่างยาวนาน และได้พัฒนาเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ มากมาย เพื่อนำไปถ่ายทอดให้ประชาชน เกษตรกร ได้นำไปปรับใช้ในการดำรงชีพ หรือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ เช่น การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่หลากหลายสาขา โดยการนำศาสตร์พระราชา มาบูรณาการและเชื่อมโยงกับศาสตร์ชุมชน ศาสตร์สากล สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เช่น การแนะนำให้ความรู้ การแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรช่วงเกิดวิกฤต การส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น
            ภายในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้จัดแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

Œ            นิทรรศการ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน”  เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่าง ๆ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร ฐานข้อมูลสืบสานปณิธานองค์มหาภูมิพลมหาราช ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ  การจัดทำสื่อดิจิทัลรูปแบบใหม่ ๆ โดยจัดแสดงเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อมหาวิทยาลัย และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้ง 27 สาขาที่มหาวิทยาลัยฯ ทูลเกล้า ฯ ถวาย รวมทั้งพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให้กับบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ผ่านเทคโนโลยีที่สามารถสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและ digital Media ที่ทันสมัย

            นวัตกรรม “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน”  ได้คัดสรรจำนวน 104 ผลงาน  9 โซน เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านการเกษตรและการยกระดับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกี่ยวกับน้ำ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ด้านนวัตกรรมจากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่  ๆ ที่ประดิษฐ์คิดค้นโดยนักวิจัย 59 เรื่อง อาทิ แอฟพลิเคชั่น นิล 4.0  เครื่องสีข้าวครัวเรือนพร้อมพา  วัสดุก่อสร้างจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง EMARBLE และที่นั่งรูปไข่ที่ทำจาก MEARBLE ผงเชื้อและสารออกฤทธิ์สำเร็จรูปเพื่อป้องกันโรคกล้วยไม้  เครื่องทำน้ำค้าง  เอนไซม์ขอดเกล็ดปลา เครื่องผ่าปลากกะตักสมรรถนะสูง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวดประเภทอาหารและประเภทที่ไม่ใช่อาหาร ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดไอเดีย ไอโดน ซึ่งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มาร่วมจัดที่สถาบัน (ออกนอกบริเวณงาน) ที่มาจัดแสดงด้านอาหารโดยตรง เช่น แยมมะเขือเทศลดน้ำตาล  เบต้าไซยานินจากเปลือกแก้วมังกร กุยช่ายสำหรับผู้มีปัญหาการขบเคี้ยว เป็นต้น

Ž             การสาธิตผลงานนวัตกรรม ที่จะจัดแสดงสาธิตอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องผลิตก้อนเห็ดเกษตรสกลนคร 1 เครื่องโรยเมล็ดโรยดินบนถาดเพาะกล้าแบบอัตโนมัติ การเลี้ยงไส้เดือน เทคโนโลยีที่เหมาะสมในระบบเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง  ระบบเฝ้าข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจ และวางแผนการตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นต้น

            การจัดแสดงบริเวณรอบนอกอาคารจักรพันธ์  ตั้งแต่ทางเดินเท้าจากประตูงามวงศ์วาน 1 มาด้านสนามอินทรีจันทรสถิตย์ หน้าอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ  อาคารวชิรานุสรณ์ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์  หน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์

             การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ที่สามารถนำออกไปประกอบเป็นอาชีพเสริมทั้งด้านเกษตร อาหาร ศิลปะ เช่น การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การทำเกษตรอินทรีย์ การทำจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยไข่-ปุ๋ยจานด่วน  ลาบปลานิลแดดเดียว ฯลฯ และการสาธิตวิชาชีพด้านการเกษตร อาหาร งานประดิษฐ์ เช่น การปลูกมะนาวนอกฤดู  ต้นอ่อนไมโครกรีน  การทำปลานิลหยอง  ผัก-โครงการหลวงดองปรุงรสบรรจุขวด เฉาก๊วยนมสด-น้ำผึ้งจิตรลดา  การทำดอกดาวเรือง กุหลาบ กล้วยไม้ ลิลลี่ ตลอดจนการจำหน่ายสื่อความรู้ด้านการเกษตรและวิชาชีพ

             การจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ จากการประกวดในงานเกษตรแฟร์ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร และไม่ใช่อาหาร ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ชนะการประกวด Thailand Green Design Awards 2017 ผลิตภัณฑ์จาก KU Farm Ku Outlet เช่น ผลิตภัณฑ์ไก่เคยูเบตง ผลิตภัณฑ์จากสถานีวิจัย ผลิตภัณฑ์จากข้าว ข้าวโพด ถั่วลิสง  การแปรรูจากงานวิจัย  ผลิตภัณฑ์จากเห็ด ของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ของ Scrap Shop น้ำปลาหวานสูตร KU ต้นไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เนื้อโคขุนพันธุ์กำแพงแสน ฯลฯ


ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 Reviewed by หนุ่มอุบล ฅนอีสาน on 07:13 Rating: 5

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

การปลูกผักสวนครัว @2560. ขับเคลื่อนโดย Blogger.